Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 IHT CLOUD: kantoorhoudende en gevestigd te Amerongen.
1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van IHT CLOUD is gericht, met wie IHT CLOUD de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen IHT CLOUD en Opdrachtgever.
1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte,
overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen IHT CLOUD en Opdrachtgever.
1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van IHT CLOUD. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
1.7 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.
1.8 Verwerkersovereenkomst: overeenkomst tussen IHT CLOUD en Opdrachtgever, opgesteld door IHT CLOUD, op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkersovereenkomst wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst. De Verwerkersovereenkomst is via volgende link op de website van IHT CLOUD te vinden: https://ihtcloud.nl/verwerkersovereenkomst

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door IHT CLOUD van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van
Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die IHT CLOUD geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van IHT CLOUD door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door IHT CLOUD en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 IHT CLOUD wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. IHT CLOUD en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij Freaze, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van IHT CLOUD zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Offertes van IHT CLOUD zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat IHT CLOUD de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat IHT CLOUD tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maanden tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling). Tussentijdse opzegging is uitgesloten tenzij anders overeengekomen.
3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van de bestelde maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.6 Gelijk met het sluiten van de Overeenkomst wordt tussen IHT CLOUD (in zijn hoedanigheid als Verwerker) met Opdrachtgever (in zijn hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke) een Verwerkersovereenkomst gesloten welke wordt geacht een integraal geheel te vormen met de Overeenkomst.
3.7 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij IHT CLOUD reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.
3.8 Indien opdrachtgever een dienst bestelt zoals een domeinnaam, dedicated server, colocatie of gebruik heeft gemaakt van de dienst zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.
3.9 Restitutie van een betaling is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk
4.1 Alle door IHT CLOUD vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Alle door IHT CLOUD vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW).  Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.3 IHT CLOUD is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door IHT CLOUD aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met IHT CLOUD op te zeggen.
4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 Aansprakelijkheid IHT CLOUD
5.1. De aansprakelijkheid van IHT CLOUD voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door IHT CLOUD van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van IHT CLOUD, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW. Met een maximum bedrag van €1.000
5.2. Aansprakelijkheid van IHT CLOUD voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 De aansprakelijkheid van IHT CLOUD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever IHT CLOUD onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en IHT CLOUD ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IHT CLOUD in staat is adequaat te reageren.
5.4 IHT CLOUD is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IHT CLOUD meldt.
5.6 Opdrachtgever vrijwaart IHT CLOUD voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door IHT CLOUD geleverde zaken, materialen of resultaten.
5.7 IHT CLOUD behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden van illegale activiteiten.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IHT CLOUD of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
6.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
6.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
6.4 Het is IHT CLOUD toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien IHT CLOUD door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal IHT CLOUD op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen indien mogelijk.
6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat IHT CLOUD het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal IHT CLOUD een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7 Overmacht
7.1 – Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor IHT CLOUD belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie IHT CLOUD bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
7.2 – Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 8 Extra Voorwaarden per service
8.1 – Virtual Private Servers & Virtual Private Server Reseller
8.1.1 – IHT CLOUD is ten allen tijde gerechtigd een server uit te schakelen.
8.1.2 – IHT CLOUD is niet aansprakelijk bij bestand verlies.
8.1.3 – IHT CLOUD is gerechtigd de dienst te schorsen indien deze illegale activiteiten verricht met de dienst.
8.1.4 – IHT CLOUD is niet aansprakelijk voor eventuele eigen ingestelde beveiligingslekken.
8.1.5 – IHT CLOUD is gerechtigd om na 7 dagen na verloop van de VPS alle bestanden volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
8.1.6 – IHT CLOUD geeft geen software matige ondersteuning bij een VPS, dit wordt ook in het bestel proces aangegeven.
8.2 – Stream Hosting
8.2.1 – IHT CLOUD is ten allen tijde gerechtigd een stream uit te schakelen.
8.2.2 – IHT CLOUD is niet aansprakelijk bij bestand verlies.
8.2.3 – IHT CLOUD is niet verantwoordelijk voor het gebruik van auteursrechtelijk materiaal
8.2.4 – IHT CLOUD is gerechtigd om na 7 dagen na verloop van de stream alle bestanden volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
8.3 – Domeinnamen
8.3.1 – Wanneer de opdrachtgever een domeinnaam registreert, gaat de opdrachtgever akkoord met de “Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders” te vinden op: https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-aanvragen/algemene-voorwaarden/.

Artikel 9 Installatie en apparatuur van IHT CLOUD en Ihtsystems
9.1 – Als de dienst wordt geïnstalleerd door een installatiemonteur, moet deze natuurlijk vrij en veilig toegang hebben tot het (woon)adres waar de aansluiting plaats dient te vinden op het afgesproken tijdstip. Ook is het nodig dat de installatiemonteur ten behoeve van de installatie jouw internetverbinding en elektriciteit kosteloos kan gebruiken. Hiervoor is in elk geval een werkend ISRA punt (wandcontactdoos) nodig. Wanneer de installatiemonteur de elektriciteit niet kosteloos kan gebruiken of wanneer je op het afgesproken tijdstip niet thuis bent of geen toegang verschaft, heeft IHT CLOUD het recht om de kosten van de installatiemonteur bij jou in rekening te brengen.

9.2 – Na het einde van de Overeenkomst is IHT CLOUD niet verplicht de aansluiting of de wijzigingen als gevolg van de installatie ongedaan te maken.

9.3 – Als je zelf voor installatie zorgt dan kan je IHT CLOUD niet verantwoordelijk houden voor het functioneren van de dienst of eventuele schade die door de installatie is ontstaan.

9.4 – Als je diensten bij ons afneemt krijg je apparatuur zoals modem, TV Box of Wifi apparatuur in bruikleen. Deze apparatuur blijft eigendom van IHT CLOUD. Je mag geen wijzigingen op de apparatuur aanbrengen. Na het beëindigen van de Overeenkomst dien je de apparaten onbeschadigd (m.u.v. normale gebruikssporen) binnen 14 dagen na de datum waarop de Overeenkomst is beëindigd aan ons terug te sturen. Doe je dat niet, dan gaan wij er vanuit dat je de apparatuur wilt houden en zullen we de kosten van de apparatuur, zoals gespecificeerd in het Tarievenoverzicht, bij jou in rekening brengen.

Artikel 10 Contact met IHT CLOUD
10.1 – IHT CLOUD is gerechtigd de toegang tot het ticket systeem op te heffen indien de opdrachtgever respectloze/haatdragende berichten verstuurd of misbruik maakt van het systeem.

© 07-10-2021 door IHT CLOUD
Alle rechten voorbehouden